WHO 13’s Megan Salois joins the post Iowa State Fair Monday fun.